author=Thorington%2C+James+and+J+Monroe+Thorington