author=Potworowski%2C+E%2C+Weetman%2C+G%2C++Poisson%2C+B